Швейцарско правило или справедливост?
ЦОНЬО БОТЕВ: Какво общо има инфлацията с личната пенсия?
Нима пенсионерът с по-висока пенсия яде повече, топли се и си свети повече и има нужда от повече вещи от пенсионера с по-ниска пенсия?


Инж. Цоньо Ботев

Кодексът за социално осигуряване (КСО) е в сила от началото на 2000 г. Оттогава досега той е претърпял 133 изменения и допълнения. За мен това е доказателство за невероятен хаос в системата и пълна безпомощност на всички управляващи в тези близо 19 години. Правят се изменения, но пенсионната система става все по-лоша и по-лоша. Стигна се до там, че вече 1,2 милиона български граждани живеят под прага на бедността.

От години пенсиите се „осъвременяват“ по не знам защо нареченото „швейцарско правило“ – 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година. В края на 2016 г. ни убеждаваха, че „Промените в КСО въвеждат нова методика за индексиране на пенсиите. От 2017 г. до годината, в която процентът на тежестта за всяка година осигурителен стаж от 1,1 на сто достигне до 1,5 на сто, отпуснатите пенсии няма да се осъвременяват по „швейцарското правило”, а ще се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка година, следваща годината на отпускане на пенсията с увеличения процент на тежестта на осигурителния стаж. Този процент не може да бъде по-малък от повишаването на пенсиите, изчислено по формулата на „швейцарското правило”.

Не знам какво са имали предвид управляващите тогава, но и тази година пенсиите се увеличиха с 5,7 %, което е точно 50% от нарастването на осигурителния доход и 50% от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Чл. 3. от КСО гласи, че Държавното обществено осигуряване се осъществява въз основа на принципите на: солидарност и равнопоставеност на осигурените лица. Ако е така, защо компенсирането на индекса на потребителските цени е в проценти спрямо съществуващата пенсия? Какво общо има инфлацията с личната пенсия? Нима пенсионерът с по-висока пенсия яде повече, топли се и си свети повече и има нужда от повече вещи от пенсионера с по-ниска пенсия?

Знам, че на икономистите им е най-лесно да работят с проценти. Но ако запитате някой от специалистите по социално осигуряване защо един човек се пенсионира с пенсия с 40-50 % по-висока от друг, който се е пенсионирал преди 5 години, а имат един и същ индивидуален коефициент, ще Ви отговорят, че приносът към социалната система на пенсиониралият се по-рано е по-малък като сума. Но в процентно отношение по-малък ли е? Естествено не! Това го доказва еднаквият им коефициент. Тогава на какво основание „старият“ пенсионер ще получава значително по-малка пенсия? По кой от принципите на КСО?

Този подход трябва да бъде променен. Надявах се, че ще дойде нормално дясно правителство, за да предложа моята идея. Но явно скоро това няма да стане. Затова публикувам идеята си, а ако някой я приеме, нека да я защитава.

Първото нещо, което трябва да се промени е да се създаде пенсионерска потребителска кошница. В нея да се включат онези продукти, които са жизнено необходими на всеки пенсионер. През годината да се наблюдава инфлацията на тези продукти, но не в проценти, а като сума. Ако предната година тази „кошница“ е струвала 2000 лв., а тази година струва 2180 лв., значи, че покупателната способност на всеки пенсионер е намаляла със 180 лв./год. По сега приетата компенсация от 50 % на инфлацията това значи, че пенсията на всеки пенсионер трябва да се увеличи със 7,50 лв./мес. Аз предлагам да не бъде 50 %, а компенсация от 90 %. Това ще рече 13,50 лв./мес.

Другата съставка за нарастването на средномесечния осигурителен доход да продължи да се компенсира в процент за всеки пенсионер, но от 50 %, да стане 60 %.

И последното ми предложение е свързано с периодичното актуализиране на пенсиите. То е наложително, защото няма логика един човек, който се пенсионира в момента и има същия коефициент като мен да получи с 56 % по-висока пенсия от мен. В същото време моята пенсия се е променила, но след тези осъвременявания, неговата пенсия е с 27 % по-висока. Подчертавам, че според мен индивидуалният коефициент е този, който показва приноса на всеки към пенсионноосигурителната система. Това значи, че моята пенсия трябва да бъде променена, за да се изравни с неговата. БСП предлагат преизчисляването да стане към 2015 г. Според мен това ще натовари прекалено много системата. Затова предлагам следното:

За пенсии, определени с един и същ коефициент се проверява след осъвременяването до кой месец и коя година се покрива с тогава отпусната пенсия. И всяка година се компенсира по една година. Например, моята пенсия в момента е равна на новоотпусната пенсия през октомври 2016 г. Това ще рече, че при осъвременяването ще я изравнят до края на 2016 г. През следващата година ще я изравнят с пенсия отпусната до края на 2017 г. и т.н. докато пенсиите станат съизмерими.

И последното важно нещо е така наречения „сребърен фонд“ (Държавен фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система). Целта на създаването на фонда беше да се подпомага и гарантира устойчивостта на държавната пенсионна система.

Съгласно разпоредбите на § 17, ал.3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г. в трансфера на средствата за фонда през 2008 г. се включват:

  • 50 на сто от икономиите на разходите по републиканския бюджет за 2007 г., установени като разлика между сумите по уточнен план и отчетените суми на показателите по чл. 1, ал. 2, раздел II от Закона за държавния бюджет на Република България за 2007 г.;
  • 25 на сто от отчетените по републиканския бюджет за 2007 г. приходи от приватизация;
  • превишението на отчетения към 31 декември 2007 г. излишък по консолидираната фискална програма над 3 на сто от брутния вътрешен продукт за 2007 г.

След последната промяна съгласно разпоредбите на чл. 11 от Закона за ЗДФГУДПС в периода 2015 г. – 2018 г. по/от сметка на фонда са трансферирани средства, представляващи:

  • паричните постъпления от приватизация, отчетени по държавния бюджет съответно за 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г.;
  • приходите от концесии, отчетени по държавния бюджет съответно за 2014 г., 2015 г., 2016 г. и 2017 г.;
  • приходи от други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет – средства от глоби, имуществени санкции и неустойки, свързани с приватизационния процес по реда на чл. 8, ал. 8 (2) и ал. 9 от ЗПСК;
  • отчисления съгласно чл. 129, ал. 12 и ал. 15 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с чл. 1, ал. 4 и чл. 22, ал. 2 и ал. 3 от ЗДФГУДПС.

Предложението ми е да се върне като приход към фонда 50 на сто от икономиите на разходите по републиканския бюджет, установени като разлика между сумите по уточнен план и отчетените суми на показателите. Приемането на това предложение ще има положителен ефект в две посоки. Ще се увеличат приходите във фонда и ще има дисциплиниращ ефект по отношение на заложените приходи в държавния бюджет и намаляване на възможностите с излишъците да си правят PR управляващите.

 

Ако сте харесали статията, може да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter