АРХ. ПЕТЪР ДИКОВ: #МалкиСофийскиИстории. Трети сезон
ГАУДЕАМУС ИГИТУР*: 87. Студентският град – библиотеки или дискотеки
Част първа, при която 40-то Народно събрание на 26.05.2009 г. ПРЕДЛОЖИ вместо да ВЪЗЛОЖИ


арх. Петър Диков

Студентският град е една от професионалните ми болки. Усилията, които положих да се опази поне част от идеята за академично градче със студентски кампуси, както и труда на проектантите и колегите в НАГ, претърпяха тотален провал.

Въпреки че намеренията ни бяха да овладеем негативните процеси в тази важна и много специфична градоустройствена структура и все пак да останат обособени части с образователен и научен профил. За съжаление Студентският град вече е само име, а не съдържание – както един колега се шегуваше

…колкото Красно село е красно и е село, толкова Студентският град е студентски и е град…“

В началото малко история

С Указ на Негово Величество Цар Симеон II, обнародван в ДВ бр. 2 от 04.01.1944 г., са отчуждени за нуждите на войската 414 имота – частни и общински в землището на село Дървеница, Софийско, от които в обхвата на сегашната местност „Студентски град“ попадат 685 дка. Отчуждаването е извършено на основание на Закона за отчуждаване на недвижимите имущества за държавна и обществена полза от 1885 г. (отм.).

С Разпореждане на Министерски съвет № 1536/23.12.1957 г. допълнително са отчуждени имоти за нуждите на Лесотехническя институт в размер на 24 дка.

Със Заповед № 2537/1.12.1967 г. на Министерство на архитектурата и благоустройството (МАБ), на основание § 60 от Правилника за приложение на Закона за плановото изграждане на населените места (ППЗПИНБ), е одобрен регулационния план и напречните профили на улиците на местност „Студентски град“ в София. В последствие, със Заповед № 1261/27.06.1973 г. на МАБ е одобрено частично изменение на Общия градоустройствен план на София, като терен с площ от около 700 декара предвидени за земеделски терен, вилна зона и озеленяване са преотредени за разширение на местност „Студентски град“, при което градската черта е изместена в южна посока по новата южна граница на местност „Студентски град“. Със Заповед № 81/05.02.1974 г., въз основа на Решение на ИК на СГНС е одобрен градоустройствен план (подробен устройствен план) за разширението на „Студентски град“ в обхвата на изменението на Общия градоустройствен план от предходната година.

С тези градоустройствени решения местността се обособява като специализиран учебно-научен комплекс на висшето образование.

След промените през 1990 г. се поставя началото в новата история на Студентски град

Започва възстановяване собствеността на земеделски земи, включително и на отчуждените през 1944 г. Включва се и общината – издават се актове за общинска собственост на имоти, след което те се апортират в общински дружества и после се продават или заменят…

Първият опит за устройствено дисциплиниране на процесите в Студентски град е през 1998 г., когато в резултат на проведен конкурс, Столична община – Управление „Архитектура и градоустройство“ възлага нов застроителен и регулационен план.

С Решение от 19.03.2001 г. Столичен общински съвет (СОС) одобрява този регулационен, застроителен и кадастрален план на м. „Студентски град“.

Седем години по-късно с Решение от 15.05.2008 г. на Софийски градски съд, планът е отменен изцяло…

В такова състояние заварих Студентски град – без цялостен подробен устройствен план и без кадастър, но с голям брой реализирани или текущи далавери (не се притеснявам да дам това определение) с имоти.

Именно тези имоти в последствие ни се сочеха от собственици на реституирани земи, които разработеният нов Подробен устройствен план предлагаше за отчуждаване. Те с основание ни се казваха –

значи на общински имоти за наши хора може да се строи, а за нашите наследствени имоти – не може и ще ни отчуждават…“.

През 2008 г. възложихме нов цялостен подробен устройствен план на Студентски град

Основните изисквания към него бяха да се запазят максимално терените на висшите училища, да се обособят кампуси, които в бъдеще да могат да се организират като затворени комплекси с ограничен достъп, да се запазят терените предвидени за детски градини и да се опазят реализираните зелени площи от застрояване.

Видимо това обаче засегна сериозно нечии намерения за тази територия, защото започна доста подредена кампания както срещу мен, така и срещу НАГ.

Обвиненията бяха естествено срещу презастрояването, срещу това, че в Студентски град има повече чалготеки, отколкото библиотеки, че се съсипват зелените площи и т.н., и т.н.

Започнаха се дебати за мораториум върху строителството, спорове за кадастралната основа, коментари имало ли е отчуждения или не… Черешката на тази кампания бе предизборно приетото от 40-то Народно събрание на 26.05.2009 г. (изборите за 41-то бяха на 05.07.2009 г.) „Решение по доклада на временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град – София“. Добре е да си припомним това Решение.

РЕШЕНИЕ

По доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град в София

Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 31 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и след като обсъди доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град в София

РЕШИ:

  1. Приема доклада на Временната анкетна комисия за установяване на актове и действия, с които е уредена собствеността и начинът на ползване на имоти в Студентски град в София.
  2. Предлага на Министерството на образованието и науката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да предявят искове за собственост за всички имоти, предмет на нищожни актове на поземлени комисии по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за възстановяване на собствеността и за всички имоти, за които са съставени актове за общинска собственост, като противоречащи на закона и засягащи целостта на територията на м. „Студентски град“ – София.
  3. Предлага на Министерството на образованието и науката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да предявят искове за прогласяване нищожността на сделки с недвижими имоти в м. „Студентски град“ – София, апортирани в капитала на общинските търговски дружества и продадени от тях на трети лица в нарушение на закона.
  4. Предлага на Областния управител да проведе административна процедура по чл. 80 от Закона за държавната собственост по изземване на неправомерно заети имоти – държавна собственост, на територията на м. „Студентски град“ – София.
  5. Предлага на Областния управител да предприеме действия за издаване на актове за публична държавна собственост за терените, върху които са изградени общежитията и са отредени за база на висшите училища.
  6. Предлага на Министерството на образованието и науката и Министерството на регионалното развитие и благоустройството да започнат процедури по отчуждаване на възстановени имоти, за които не е възможно провеждане на искове за собственост и които са необходими за публични нужди, съгласно § 13, ал. 2 от Закона за устройство на територията и чл. 17 от Закона за устройството и застрояването на Столичната община на територията на м. „Студентски град“ – София.
  7. Предлага на Министерството на образованието и науката да създаде ведомствен кадастър за територията на „Студентски град“ – София. Предлага на Областния управител да създаде регистър на имотите публична държавна собственост и частна държавна собственост за територията на „Студентски град“ – София. Създаването на регистрите да се предшества от пълна инвентаризация на имотите – държавна собственост.
  8. Налага мораториум върху всички сделки на разпореждане с незастроени имоти на територията на м. „Студентски град“ – София, до изясняване на собствеността им.
  9. Предлага на Министерския съвет да предприеме законодателна инициатива за създаване на нов закон за уреждане статута и начина на ползване на държавните имоти в студентските градчета или за изменения в законодателството, с които да се постигне резултат, отговарящ на обществения интерес.
  10. Копие от доклада да се изпрати на Сметната палата, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция „Национална сигурност“, Прокуратурата на Република България и Инспектората към Висшия съдебен съвет за извършване на проверки за законосъобразността на действията на всички органи, длъжностни лица и граждани, предмет на доклада.

Решението е прието от 40-то Народно събрание на 26 май 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.

В това решение има заложени редица правилни и необходими на пръв поглед дейности на различни министерства и институции. Само че като се тръгне от изтънчения запис, че Народното събрание „предлага“, а не „задължава“, се стига до черешката на правната му компетентност – записът в чл. 8, в който се налага мораториум върху всички сделки на разпореждане с незастроени имоти.

Следва продължение……

*Гаудеамус игитур – Нека  бъдем весели; така започва студентският химн, използван още през XIII век. Особено относим към горния текст е неговият шести куплет:

Да живей държавата, и който управлява, (2)

Да живее и градът,

В мецената милостта,

Която ни дарява! (2)

 

 

Ако сте харесали статията, може да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter