АРХ. ПЕТЪР ДИКОВ: #МалкиСофийскиИстории. Сезон втори
ПО ПЪТЯ… 65. Пътеводител за граждани и фирми
Една градоустройствена одисея в началото на XXI век


арх. Петър Диков

В началото бе една книжка на Община Несебър и Дъглас Адамс. През пролетта на 2008 г. имах работа при главния архитект на Несебър и когато си тръгвах, на пропуска видях една малка книжка с набора от общински услуги, инструкции как да се поискат, какво е необходимо да се подготви като документация, какво да се направи като процедура и колко ще струва тази услуга на гражданите. Върнах се при колегата и го разпитах за тази книжка. Той ми обясни, че този указател за общината е възложен и платен по европейска програма. Авторите са получили 20 хил. евро за разработването и отпечатването му и сега се разпространява безплатно на гражданите на общината. Отзивите на хората са били много положителни.

Взех книжката и я донесох в София. Тъй като вече се бях сблъскал с проблемите, които срещат и гражданите и администрацията при осигуряване на услуги в сферата на архитектурата, градоустройството и кадастъра, реших, че би било добре и в Столична община да има такъв указател.

В НАГ го направихме без допълнителен хонорар, без европейски пари, в рамките на служебните си задължения да обслужваме гражданите и фирмите. И това основно благодарение на една трудолюбива, интелигентна и отдадена на работата си колежка – Елена Василева и разбира се със съдействието на целия екип на Направление „Архитектура и градоустройство“.

След два месеца имахме разработка, която бе съобразена със спецификата на София. Използвахме заглавието на Дъглас Адамс от култовата му книга „Пътеводител на галактическия стопаджия“ и нарекохме нашата книга „Пътеводител за граждани и фирми“.

Отпечатахме го през октомври 2008 година в 10 000 екземпляра с пари от бюджета на НАГ. По спомен цената на бройка бе 12 стотинки. Ежедневно по 50-60 бройки от Пътеводителя се поставяха на входа на НАГ и на няколко места във фронт офиса и до вечерта свършваха.

Първото издание се изчерпа за малко повече от година и половина. След това направихме втора, редактирана и подобрена версия с по-голям тираж. Впрочем в това второ издание от края на 2010 г. има записано работно време за деловодството – от 8.00 до 20.00 ч. Тогава деловодителките работеха на две смени, а целта бе гражданите да могат да се обслужват и преди и след работното им време, за да няма нужда да бягат от работа.

Оказа се, че не съм запазил в архива си от тези книжки и много трудно намерих само едно копие и то от второто издание. Като прегледах и си припомних съдържанието и от дистанцията на изминалото време си мисля, че тази книжка, актуализирана разбира се и вече публикувана в интернет, има своето място и сега. Независимо, че Пътеводителят в последните години е пораснал и е станал Ппътеводител на административно съдействие и информираност на Столична община – едно полезно и добро развитие…

За по-любознателните и за който се интересува от това имало ли е добро обслужване на гражданите в НАГ, прилагам съдържанието на второто издание…

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

Как да се ориентираме по-лесно в различните видове технически услуги? – 12 стр.

Как да разчитаме съкращенията? – 14 стр.

За какво не се изисква разрешение от общината? – 15 стр.

За какво не се иска съгласието на съседите? – 15 стр.

 1. Издаване на скица – 17 стр.
 2. Издаване на виза – 18 стр.
 3. Издаване на удостоверения и справки – 21 стр.
 4. Допускане на устройствена процедура – 23 стр.
 5. Допускане на устройствена процедура за обекти на техническата инфраструктура извън урбанизираната територия от Главния архитект на София – 24 стр.
 6. Одобряване на Подробен устройствен план – 25 стр.
 7. Процедура за одобряване на План за регулация от Главния архитект на София, с изключение на случаите, когато разработката е над 3 квартала, която се одобрява от Столичен общински съвет – 25 стр.
 8. Процедура за одобряване на План за застрояване от Главния архитект на София, с изключение на случаите, когато разработката е над 3 квартала, която се одобрява от Столичен общински съвет – 26 стр.
 9. Процедура за одобряване на изменение на План за застрояване /ИПЗ/  – 26 стр.
 10. Процедура за одобряване на Работен устройствен план /РУП/..27 стр.
 11. Процедура за одобряване на План за регулация и застрояване /изменение на План за регулация и застрояване/ и Работен устройствен план/РУП/ – 29 стр.
 12. Даване на съгласие за комплексен проект за инвестиционна инициатива в условията на чл. 150 от ЗУТ – 30 стр.
 1. Съгласуване и одобряване на архитектурни и сградоинсталационни проекти включително и за преустройство и реконструкция – 30 стр.
 1. Процедура за одобряване на инвестиционни проекти за обектите на техническата инфраструктура – 34 стр.
 1. Издаване на разрешение за строеж – 34 стр.
 2. Одобряване на инвестиционен проект за промяна по време на

строителството в обхвата на съществените отклонения и вписването му

към издаденото разрешение за строеж – 41 стр.

 1. Заверка на екзекутиви – 42 стр.
 2. Присъствие при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж /чл. 223 на ЗУТ/ – 43 стр.
 1. Издаване на удостоверения за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория /чл. 177, ал. 3 от ЗУТ/ – 44 стр.
 1. Освидетелстване за премахване на строежи, негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение /чл. 195, чл. 196 от ЗУТ – 47 стр.
 1. Съставяне на Констативен акт за незаконно строителство /по чл. 224, ал.2 от ЗУТ/ – 48 стр.
 1. Издаване на Акт за узаконяване на строеж /чл. 184 от ПЗР към ЗИД на ЗУТ/ – 48 стр.
 1. Допълване /поправка/ на одобрен кадастрален план /чл. 134, ал. 2, т. 2 от ЗУТ и чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗКИР/ – 49 стр.
 1. Издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот – 49 стр.
 2. Издаване на удостоверение за степен на завършеност /чл. 181 от ЗУТ/ – 50 стр.
 1. Издаване на удостоверение за търпимост на строеж /§ 16 от ДР на ЗУТ/ – 51 стр.
 1. Издаване на разрешение за строеж за насипване, депониране и съхранение на земни маси – 52 стр.
 1. Регистриране на техническите паспорти на строежите – 52 стр.
 2. Издаване на удостоверения /писма/ по реда на чл. 6 от Наредба № 2/2003 г. – 53 стр.
 1. Проучване и провеждане на процедури по отчуждаване на частни имоти за неотложни общински нужди – обекти, включени в инвестиционната програма на СО, като се прилагат гл. III от ЗОС и чл. 206 от ЗУТ – 53 стр.
 1. Проучване и провеждане на процедури по отчуждаване при пълно или частично инвестиране от частен инвеститор /физическо или юридическо лице/ – 54 стр.
 1. Приключване задълженията на СО по неприключени обезщетявания на собственици на отчуждени имоти по реда на ЗТСУ /отм./ – 55 стр.
 1. Проучване и процедиране по искания за реституиране на имоти по Закона за възстановяване собствеността върху някои отчуждени имоти по Закона за териториалното и селищно устройство, Закона за плановото изграждане на населени места и др. и на основание чл. 2 от ПЗР на ЗОСОИ /ДВ, бр. 107/18.11.1997 г./ – 56 стр.
 1. Проучване и докладване в комисия по чл. 210 от ЗУТ искания

на бивши собственици на отчуждени имоти за отмяна на

отчуждаване по реда на чл. 31 от Закона за общинската собственост – 56 стр.

 1. Писма-отговори или удостоверения на базата справки за ценообразуване на държавни, общински ведомства, жилищни блокове, процедирани по ЗТСУ от СО – 57 стр.
 1. Справки по регистри на издадени договори за жилища сключени по реда на чл. 117 от ЗТСУ /отм./ от 1975 г. до 1998 г – 57 стр.
 1. Проучване и докладване в комисията по чл. 210 от ЗУТ искания на бивши собственици на отчуждени имоти за отмяна отчуждаването по реда на § 9 от ЗУТ – 58 стр.
 1. Разпореждане и контролиране общинските жилища /бивш оборотен фонд/ с настанени имотно обезщетени по ЗТСУ собственици на отчуждени имоти – 58 стр.
 1. Издаване заверени копия от заповеди за настаняване в оборотни жилища – 58 стр.
 1. Молби за отчисляване на жилища от оборотния фонд с настанени наематели – 59 стр.
 1. Издаване писмо-съгласие за заличаване на ипотека вписана в полза на СО – 59 стр.
 1. Молби на граждани – 60 стр.
 2. Заверка на молба-декларация за снабдяване с документи за

собственост по обстоятелствена проверка – 60 стр.

 1. Обжалване на административни актове /Заповед за отчуждаване на недвижим имот, Отказ за отмяна на заповед за отчуждаване на недвижим имот – 61 стр.
 1. Вписване на собственост в разписните списъци – 61 стр.
 2. Заверка на скица след изтичане на срока – 62 стр.
 3. Издаване на скица от кадастрален план – 62 стр.
 4. Издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 4, 5 от ЗКИР и Параграф 4, ал. 1, т. 4 от ПЗР на ЗКИР – 63 стр.
 1. Нанасяне на имот – 63 стр.
 2. Нанасяне на сграда – 64 стр.
 3. Нанасяне на 1 км. графична информация на ППС по данни от изпълнители –  64 стр.
 4. Копие от кадастрален план /кад. лист, ръчна скица разписна книга/ – 65 стр.
 1. Копие от Кадастрален план на ППС – за 1 кв. дм – 65 стр.
 2. Копие от реперен карнет за 1 бр. точка – 66 стр.
 3. Копие от Кадастрален план посредством копиране върху светлочувствителна недеформираща се материя за – за 1 кв. дм – 67 стр.
 1. Скица/копие от Кадастрален план с координати – 67 стр.
 2. Препис-извлечение от Регистъра на собствеността /разписен списък/ към Кадастралния план – на бр. имоти – 68 стр.
 3. Копие от стар Кадастрален план – за 1 кв. дм – 68 стр.
 4. Даване на проектен планоснимачен номер на имот – 69 стр.
 5. Копие от нивелетен проект или надлъжен профил – за 1 кв. дм – 69 стр.
 6. Съгласуване на проекти с данни от ППС – 70 стр.

Структура на Направление „Архитектура и градоустройство“ – 71 стр.

Следва продължение…

Ако сте харесали статията, може да се абонирате за страниците ни във Facebook и Twitter